Facebook Twitter
VAL | CAS
Calendario Tributario

Calendari Tributari 2019

ANUNCI DE COBRAMENT

 

 

Per Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2018, s'ha aprovat el Calendari Fiscal per a l'any 2019, a través del qual s’estableixen els períodes de cobrament següents:

 

1r)       De l’1 de març al 31 de maig:

 

q  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

q  Taxa d'entrada de vehicles (guals)

q  Taxa d'ocupació taules i cadires

q  Taxa d'ocupació caixers automàtics

 

2n) De l'1 de juny al 31 d'agost:

 

q  Impost sobre béns immobles (Urbana i Rústica)

 

q  Taxa d’escombraries.

 

 

3r) De l'1 de setembre al 30 de novembre:

 

q  Impost sobre activitats econòmiques

 

 

La taxa de clavegueram: Cobrament trimestral junt amb el de l'aigua.

1.- Abonats d’Hidraqua, S. A., pertanyents al nucli urbà zona sud i centre:

                                   1r trimestre: del 01/03/2019 al 01/05/2019

                                   2n trimestre: del 01/06/2019 al 01/08/2019

                                   3r trimestre: del 01/09/2019 al 01/11/2019

                                   4t trimestre: del 01/12/2019 al 01/02/2020

2.- Resta d'abonats d’Hidraqua, S.A. i Cooperativa del Plantío La Cañada.

                                   1 Trimestre: del 31/03/2019 al 31/05/2019.

                                   2 Trimestre: del 30/06/2019 al 31/08/2019.

                                   3 Trimestre: del 30/09/2019 al 30/11/2019.

                                   4 Trimestre: del 31/12/2019 al 28/02/2020.

 

L'aprovació dels diferents padrons fiscals es realitzarà per Resolució del regidor delegat d'Economia i Hisenda, l’aprovació dels quals es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà en exposició pública per un període mínim de 15 dies des de la publicació en el BOP anterior a l'inici del període de pagament voluntari.

 

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries es realitzaran a mitjan període de cobrament voluntari, tret que per necessitats de la Tresoreria Municipal i previ informe de la tresorera i amb el vistiplau de la Intervenció Municipal, es decidisca avançar aquest càrrec.

 

La forma de pagament serà mitjançant ingrés a través de les entitats col·laboradores.

 

La falta d'ingrés en el període establert implicarà que els deutes s’exigiran pel procediment de constrenyiment, i reportaran el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i, si escau, les costes que produïsquen.

 

La Pobla de Vallbona, 18 de gener de 2019

 

 

 

Ajuntament de la POBLA DE VALLBONA
©2014 - LA POBLA DE VALLBONA

Avda. de Colom nº93 - 46185
La Pobla de Vallbona (València)

Avís Legal | Política de cookies
Telèfon d'informació

96 276 00 50

info@lapobladevallbona.es
Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Compatible amb les últimes versions dels navegadors: Internet Explorer (9 o superior), Mozilla Firefox, Chrome y Safari.