Facebook Twitter
VAL | CAS
Ingresos y oposiciones

Ingressos  i oposicions

Ingrés

L'accés per torn lliure a les categories d'Agent de Policia Local i Auxiliar de Policia Local es realitza per oposició o concurs-oposició, i els aspirants han de reunir els següents requisits, el dia que finalitze el termini d’admissió de sol•licituds: 

 1. Tenir la nacionalitat espanyola.
 2. Posseir el títol de Batxillerat Superior o equivalent o complir les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies.
 3. No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca exercir-ne les funcions, d’acord amb els quadros d’exclusions mèdiques que s'hi establisquen, i tenir una alçada mínima d’1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
 4. Tenir complits díhuit anys, sense sobrepassar l’edat de trenta anys. A l’efecte de l’edat màxima, es compensa el límit amb els serveis que s’han prestat anteriorment a l’Administració Local com a policia local o auxiliar de policia local.
 5. No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 6. Posseir els permisos que habiliten per a conduir vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.

 

Proves selectives

La fase d’oposició per a proveir places vacants en els Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, categories d’oficial, agent i auxiliar de Policia consta, com a mínim, de les proves següents:

1. Primer exercici

Mesurament d’alçada. Únicament en torn lliure.

2. Prova psicotècnica

Consisteix a superar els exercicis o proves psicotècniques aptitudinals i de personalitat que es determinen de manera reglamentària. La superació de les dites proves en els municipis de la Comunitat Valenciana, expressament homologats per l’Institut Valencià de Seguretat Pública, té la validesa d’un any des que es realitza i eximeix l’aspirant durant aquest període de tornar a realitzar-les.

3. Proves d’aptitud física

Consisteixen a superar proves d’aptitud física que posen de manifest la capacitat per a exercir el lloc de treball, el contingut i marques mínimes del qual són, almenys, les següents:

3.1 Proves físiques. Torn lliure.

 • Enfilada de corda amb presa de peus: homes, 4 metres; dones, 3 metres.
 • Salt de longitud amb carrera: homes, 4 metres; dones, 3.80 metres.
 • Salt d’altura: homes: 1,10 metres; dones, 1 metre.
 • Carrera de velocitat de 60 metres: homes, 10 segons; dones, 12 segons.
 • Carrera de resistència de 1000 metres: homes, 4 minuts; dones, 4 minuts 10 segons.

Si l’Ajuntament decidira establir una prova de natació, el contingut i la marca mínims són:

 • Natació, 50 metres: homes, 57 segons; dones, 1 minut.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte, i s’han de superar com a mínim quatre de les proves per a ser qualificat d’apte.

4. Qüestionari

4.1. Consisteix a contestar correctament per escrit un qüestionari d’un mínim de 50 preguntes i un màxim de 75 preguntes, amb quatre respostes alternatives una de les quals és certa, en un temps màxim d’1 hora i 30 minuts, sobre els temes relacionats en els grups I a IV, ambdós inclusivament, del temari que s’indica per a cadascuna de les categories. En tot cas, per a la correcció de la següent prova s’han de tenir en compte les respostes errònies.

5. Cinqué exercici. Coneixement de valencià

Els municipis de predomini lingüístic valencià, segons la Llei de la Generalitat Valenciana, 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i ensenyament del valencià, inclouen un exercici que consisteix a traduir del valencià al castellà i viceversa, un text que proposa el tribunal, en un temps a determinar. Aquest exercici es qualifica de 0 a 4 punts i no és eliminatori.

6. Reconeixement mèdic

Consisteix a superar un reconeixement mèdic, d’acord amb el quadre d’exclusions mèdiques que s’hi determine de manera reglamentària.

7. Desenvolupament del temari

Consisteix a desenvolupar per escrit durant un temps màxim d’una hora i trenta minuts i mínim d’una hora, dos temes que elegisca l’aspirant de quatre que s’hagen extret per sorteig , dels grups primer a quart, ambdós inclusivament, que conformen el temari. Aquests temes s’han de llegir en sessió pública davant del tribunal, que pot formular-ne les preguntes o aclariments que considere oportuns. Es valorarà la claredat d’idees i el coneixement sobre els temes que s’hagen exposat.

8. Temes Locals

Consisteix a exposar per escrit un tema dels que conformen el grup cinqué en un temps màxim d’una hora i mínim de 45 minuts, i es valoren els coneixements exposats, la claredat en l’exposició, netedat, redacció i ortografia, que, en qualsevol cas, llegirà l’aspirant en sessió pública davant el Tribunal. L’exposició escrita del tema podrà substituir-se per la realització d’una prova de preguntes amb respostes alternatives.

 

Temari

Categoria d'agent

Grup I. Dret Constitucional i Administratiu

 • Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis bàsics. Reforma de la Constitució.
 • Tema 2. Organització Política de l'Estat Espanyol. Classe i forma d’Estat. OrganitzacióTerritorial de l’Estat. La Corona: funcions constitucionals del rei. Successió i Regència. El Referèndum.
 • Tema 3. Les Corts Generals: les Càmeres. Composició, atribucions i funcionament. La Funció Legislativa. El Poder Executiu: El Govern. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El Poder Judicial. Estructura, organització i funcionament dels Tribunals en el sistema Espanyol.
 • Tema 4. L'organització territorial espanyola. Les Comunitats Autònomes. Els Estatuts de d’Autonomia, Òrgans i Competències. Les Administracions Públiques: Estatal, Autonòmica i Local.
 • Tema 5. Drets i deures Fonamentals de la Persona en la Constitució:  defensa i garantia. El Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble. La suspensió dels drets i llibertats.
 • Tema 6. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les Competències. Administració de Justícia. 
 • Tema 7. L’Administració Pública. La Hisenda Pública i l’administració Tributària. El ciutadà i l’administració.
 • Tema 8. El Dret Administratiu. Fonts. Normes no parlamentàries amb rang de Llei. El Reglament.
 • Tema 9. El procediment administratiu. Marc jurídic. Fases del Procediment. L’audiència de l’interessat. Notificacions. El Procediment sancionador administratiu. La revisió administrativa de l’acte administratiu. Procediments i límits de la revisió. Recursos administratius. El recurs contenciós administratiu.
 • Tema 10. La Unió Europea: Institucions. L’Ordenament jurídic de la Comunitat Europea. La recepció, aplicació i control del Dret comunitari a Espanya.

Grup II. Règim Local i Policia

 • Tema 11. El Municipi: òrgans unipersonals de govern. L’alcalde. Els tinents d’alcalde. Els regidors.
 • Tema 12. Òrgans col•legiats de govern. L’Ajuntament plenari. La Comissió de Govern. Òrgans consultius i participatius: les Comissions Informatives. Les Juntes de Districte.
 • Tema 13. La Funció Pública en general i els funcionaris de les entitats locals. Organització de la funció pública local. El personal al servei de les Administracions Locals: concepte i classes. Drets i deures dels Policies Locals. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.
 • Tema 14. Responsabilitat dels Funcionaris públics. Reglament de Règim Disciplinari. Incoació i tramitació d’expedients.
 • Tema 15. Obligacions i competències dels Ajuntaments. Les Ordenances Municipals: concepte i classes. Infraccions. Potestat sancionadora. Els Bans d’Alcaldia.
 • Tema 16. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Funcions de la Policia Local segons la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat. Actuacions de la Policia Local amb la col•laboració de la resta de Forces i Cossos. Policia Governativa i Judicial.
 • Tema 17. La Policia Local. Ordenament legislatiu de la Policia Local. Missions i objectius. Disposicions estatutàries comunes. Estructura orgànica i funcional.
 • Tema 18. El binomi policia local-ciutadà. Principis bàsics i normes d’actuació. Suports ètics. Règim disciplinari dels funcionaris de Policia Local.
 • Tema 19. La legislació sobre Policies Locals i de Coordinació de Policia Local de la Comunitat Valenciana. La coordinació de les Policies Locals. Estructura i organització de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana. Règim estatutari. 
 • Tema 20. L’Institut Valencià de Seguretat Pública. Regulació Legal. Objectius i funcions. La formació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana. El Registre de Policies Locals. Sistema retributiu de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana. Premis i distincions.

Grup III. Dret Penal, Policia Administrativa i Sociologia

 • Tema 21. El Codi Penal. Concepte d’infracció penal: delicte i falta. Les persones responsables criminalment dels delictes i les faltes.
 • Tema 22. L’homicidi, les formes. Avortament. Lesions. Lesions al fetus. Delictes contra la llibertat: detencions il•legals i segrestaments; amenaces; coaccions. Les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
 • Tema 23. Delictes contra la llibertat sexual: agressions i abusos sexuals; l’assetjament sexual; exhibicionisme i provocació sexual; delictes relatius a la prostitució. Infraccions a les disposicions de trànsit i seguretat constitutives de delicte.
 • Tema 24. Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic: furts, robatoris, extorsió, robatori i furt de vehicles.
 • Tema 25. Delictes contra l’administració pública: prevaricació i altres comportaments injustos; abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes; desobediència i denegació d’auxili; infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Suborn de funcionari, trànsit d’influències, malversació, fraus i exaccions il•legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics.
 • Tema 26. Llei Orgànica reguladora del Procediment de Habeas Corpus. De la denúncia i la querella. De l’exercici del dret de defensa. L’assistència d’advocat. El tractament de presos i detinguts. L’entrada i registre en lloc tancat. 
 • Tema 27. La Policia Judicial. De la comprovació del delicte i investigació del delinqüent. Funcions de la Policia Local com a Policia Judicial. El testimoni policial.
 • Tema 28. Policia Administrativa. Protecció Civil. Medi ambient. Urbanisme. Patrimoni historicoartístic. Ocupació de les vies públiques. Escolarització. Espectacles i establiments públics. Venda ambulant.
 • Tema 29. Els grups socials. Formació dels grups socials. Les masses, tipologia. El procés de socialització.
 • Tema 30. La delinqüència. Models explicatius i factors. Els comportaments col•lectius. Comportament en desastres, efectes i conseqüències dels desastres. Reacció davant  d’una situació de desastres.

Grup IV. Policia de trànsit i circulació

 • Tema 31. El Trànsit i la Seguretat viària: Concepte i objectius. L’home com a element de seguretat viària. Els conductors. Els vianants. El vehicle. Les vies. 
 • Tema 32. La normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària: La Llei de Bases i el Text articulat corresponent. Tipificació de les principals infraccions. Infraccions de trànsit que constituïsquen delicte. El Codi de circulació, els preceptes encara vigents.
 • Tema 33. El Reglament General de Circulació. Estructura. Principals normes de circulació. 
 • Tema 34. El Reglament General de Conductors. Normes generals. Classes dels permisos de conduir i requisits. Validesa. Equivalències.
 • Tema 35. Reglament General de Vehicles. Normes Generals. Categories. Les condicions tècniques. La Inspecció Tècnica de Vehicles. Assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Infraccions i diligències policials.
 • Tema 36. Reglament del procediment Sancionador en matèria de trànsit. Fases del procediment i contingut. Mesures cautelars: immobilització de vehicles. Retirada de vehicles de la via.
 • Tema 37. El Transport. Classes de Transport. Servei públic de viatgers i servei públic de mercaderies o Mixt. El servei privat. Transport escolar i de menors. Transport de Mercaderies perilloses.
 • Tema 38. Alcoholèmia. Legislació aplicable. Taxes d’alcoholèmia. Normes d’aplicació per a les proves reglamentàries. Infraccions i diligències policials.
 • Tema 39. Els Accidents de trànsit: Concepte i consideracions prèvies. Causes, classes i fases. Actuacions de la Policia Local en accidents de trànsit: d’urgència i tecnicoadministratives.
 • Tema 40. Òrgans competents en matèria de trànsit  i seguretat viària. El Consell Superior de Trànsit. Especial consideració de les competències municipals.

Grup V. Fins un màxim de quatre temes sobre l’entorn sociolocal del municipi convocant.

Ajuntament de la POBLA DE VALLBONA

©2014 - LA POBLA DE VALLBONA

 

Avda. de Colom nº93 - 46185

La Pobla de Vallbona (València)

 

Accessibilitat | Avís Legal | Política de cookies

Telèfon d'informació

96 276 00 50

Contact@

Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Compatible amb les últimes versions dels navegadors: Internet Explorer (9 o superior), Mozilla Firefox, Chrome y Safari.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari.

Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, per a més informació premeu ací

Tancar