tiempo
l'oratge
parkink lliure
pàrquing lliure
govern
govern obert
seu electronica
seu electrònica
cita previa
cita prèvia
Ordenances Fiscals - Generals
// Ordenança Reguladora del Fraccionament Ajornament de Deute PDF
// Ordenança Fiscal General de Contribucions Especials PDF
// Ordenança reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques PDF
// Reglament Regulador del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable PDF
// Ordenança municipal reguladora dels serveis locals de consum PDF
Ordenances Fiscals - Impostos
// Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres PDF
// Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU) PDF
// Impost sobre Béns Immobles (IBI) PDF
// Impost sobre activitats econòmiques (IAE) PDF
// Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) PDF
Ordenances Fiscals - Taxes
// Taxa pel servici de Veu Pública PDF
// Taxa per tramitació de programes d'actuació aïllada o integrada PDF
// Taxa d'activitat administrativa celebració proves selecció de personal PDF
// Taxa utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic local PDF
// Taxa pel servici de manteniment i neteja zona del mercat PDF
// Taxa pel servici de retirada de vehicles de la via pública PDF
// Taxa pel servici de cementeri municipal PDF
// Taxa de clavegueram PDF
// Taxa de recollida de fem PDF
// Taxa per llicència obertura d'establiments PDF
// Taxa per Llicències Urbanístiques (TLU) PDF
// Taxa per la prestació del servei d'expedició de documents PDF
// Taxa aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil PDF
Ordenances Fiscals - Preus Públics
// Ordenança reguladora Núm.5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres PDF
// Preu públic prestación del servicio del Menjar a Taula PDF
// Ordenança fiscal reguladora del preu públic per transport escolar municipal PDF
// Ordenança núm. 15 Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial dels béns del domini públic municipal PDF
// Ordenança nº 32 general de preus públics PDF
// Ordenança fiscal nº 31 del preu públic de l’escola d’estiu PDF
// Ordenança reguladora Núm.8 Taxa per atorgament de llicències ambientals PDF
// Ordenança reguladora Núm. 3 Ordenança reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica PDF
// Ordenança reguladora Nº29 Del preu públic per la prestació del Servei de bàscula municipal PDF
// Ordenança núm.19 preu públic Escola Infantil PDF
// Preu públic per servei de la Casa de la Cultura PDF
// Preu públic per prestació de serveis públics o per realització d'activitats juvenils, socioculturals, educatives i esportives. PDF
// Prestació del Servei d'Escola Permanent d'Adults PDF
Ord. Generals i Reglaments
// Instal·lació i funcionament de les antenes de telefonia mòbil PDF
// Ordenança municipal reguladora dels fitxers que continguen dades de caràcter personal PDF
// Ordenança sobre el Medi Rural PDF
// Reglament regulador municipal de Participació Ciutadana PDF
// Reglament de funcionament del Consell Sectorial de medi ambient i de planificació territorial PDF
// Reglament del Consell Local de l’Esport PDF
// Ordenança municipal reguladora de les normes bàsiques de neteja i tancat de terrenys i solars PDF
// Reglament de tancament de camins rurals al terme municipal PDF
// Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC) PDF
// Pla Municipal d'igualtat de dones i homes PDF
// Reglament intern de funcionament del consell de participació ciutadana de la Pobla de Vallbona PDF
// Ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona PDF
// Reglament regulador de l´ús de la vivenda social PDF
// Reglament de l’arxiu municipal de la Pobla de Vallbona PDF
// Reglament del registre d’oferta i demanda d’habitatge. PDF
// Ordenança reguladora de les subvencions i premis PDF
// Ordenança reguladora del cementeri municipal PDF
// Reglament de l'ús d'edificis, locals i instal·lacions municipals PDF
// Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros PDF
// Ordenança municipal reguladora de la denominació i retolació de vies públiques i nuclis urbans PDF
// Ocupació dominio públic municipal mitjançat taules, cadires i altres elements auxiliars. PDF
// Ordenança municipal reguladora de l'ús d'horts municipals PDF
// Ordenança de mobilitat PDF
// Ús i Promoció del Valencià PDF
// Residus Sòlids PDF
// Reglament General Servei Activitats Socioculturals, Educatives i Esportives Municipals PDF
// Servei Públic de Televisió Local PDF
// Neteja viària PDF
// Normes Tècniques Projectes Enllumenat Públic Municipal PDF
// Publicitat exterior PDF
// Regulació d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram PDF
// Reglament de l'Escola Infantil Municipal PDF
// Reglament Orgànic Municipal PDF
// Serveis de la Llar del Jubilat PDF
// Reglament del servei públic de planificació familiar i menopausia PDF
// Protecció Civil PDF
// Reglament d'Honors i distincions PDF
// Prevenció de contaminació acústica PDF
// Tinença d'Animals domèstics PDF
// Servei de Bar del Centre Social PDF

© 2022 - AJUNTAMENT LA POBLA DE VALLBONA
Av. de Colom 93
46185 La Pobla de Vallbona, València
Tel. 962 760 050
info@lapobladevallbona.es

icono twittericono facebookicono instagramicono youtubeicono telepoblaicono radiopoblaicono app

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.