tiempo
l'oratge
parkink lliure
pàrquing lliure
govern obert
govern obert
seu electronica
seu electrònica
cita previa
cita prèvia
Ordenances Fiscals - Generals
Ordenança Reguladora del Fraccionament Ajornament de Deute PDF
Ordenança Fiscal General de Contribucions Especials PDF
Ordenança reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques PDF
Reglament Regulador del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable PDF
Ordenança municipal reguladora dels serveis locals de consum PDF
Ordenances Fiscals - Impostos
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres PDF
Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU) PDF
Impost sobre Béns Immobles (IBI) PDF
Impost sobre activitats econòmiques (IAE) PDF
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) PDF
Ordenances Fiscals - Taxes
Taxa pel servici de Veu Pública PDF
Taxa per tramitació de programes d'actuació aïllada o integrada PDF
Taxa d'activitat administrativa celebració proves selecció de personal PDF
Taxa utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic local PDF
Taxa pel servici de manteniment i neteja zona del mercat PDF
Taxa pel servici de retirada de vehicles de la via pública PDF
Taxa pel servici de cementeri municipal PDF
Taxa de clavegueram PDF
Taxa de recollida de fem PDF
Taxa per llicència obertura d'establiments PDF
Taxa per Llicències Urbanístiques (TLU) PDF
Taxa per la prestació del servei d'expedició de documents PDF
Taxa aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil PDF
Ordenances Fiscals - Preus Públics
Ordenança reguladora Núm.8 Taxa per atorgament de llicències ambientals PDF
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per transport escolar interurbà PDF
Ordenança núm. 15 Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial dels béns del domini públic municipal PDF
Ordenança nº 32 general de preus públics PDF
Ordenança fiscal nº 31 del preu públic de l’escola d’estiu PDF
Ordenança reguladora Núm. 3 Ordenança reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica PDF
Ordenança reguladora Nº29 Del preu públic per la prestació del Servei de bàscula municipal PDF
Ordenança núm.19 preu públic Escola Infantil PDF
Preu públic per prestació de serveis públics o per realització d'activitats juvenils, socioculturals, educatives i esportives. PDF
Preu públic per servei de la Casa de la Cultura PDF
Prestació del Servei d'Escola Permanent d'Adults PDF
Ordenança reguladora Núm.5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres PDF
Ord. Generals i Reglaments
Pla Municipal d'igualtat de dones i homes PDF
Servei de Bar del Centre Social PDF
Publicitat exterior PDF
Instal·lació i funcionament de les antenes de telefonia mòbil PDF
Ordenança municipal reguladora dels fitxers que continguen dades de caràcter personal PDF
Ordenança sobre el Medi Rural PDF
Reglament regulador municipal de Participació Ciutadana PDF
Reglament de funcionament del Consell Sectorial de medi ambient i de planificació territorial PDF
Reglament del Consell Local de l’Esport PDF
Ordenança municipal reguladora de les normes bàsiques de neteja i tancat de terrenys i solars PDF
Reglament de tancament de camins rurals al terme municipal PDF
Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC) PDF
Reglament intern de funcionament del consell de participació ciutadana de la Pobla de Vallbona PDF
Ordenança municipal del cicle integral de l’aigua de la Pobla de Vallbona PDF
Reglament regulador de l´ús de la vivenda social PDF
Reglament de l’arxiu municipal de la Pobla de Vallbona PDF
Reglament del registre d’oferta i demanda d’habitatge. PDF
Ordenança reguladora de les subvencions i premis PDF
Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros PDF
Ordenança municipal reguladora de la denominació i retolació de vies públiques i nuclis urbans PDF
Ocupació dominio públic municipal mitjançat taules, cadires i altres elements auxiliars. PDF
Ordenança municipal reguladora de l'ús d'horts municipals PDF
Ordenança de mobilitat PDF
Ús i Promoció del Valencià PDF
Residus Sòlids PDF
Reglament General Servei Activitats Socioculturals, Educatives i Esportives Municipals PDF
Servei Públic de Televisió Local PDF
Neteja viària PDF
Normes Tècniques Projectes Enllumenat Públic Municipal PDF
Tinença animals domèstics (Annex II) PDF
Regulació d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram PDF
Reglament de l'Escola Infantil Municipal PDF
Reglament Orgànic Municipal PDF
Serveis de la Llar del Jubilat PDF
Reglament del servei públic de planificació familiar i menopausia PDF
Protecció Civil PDF
Reglament d'Honores i distincions PDF
Prevenció de contaminació acústica PDF
Tinença d'Animals domèstics PDF
Tinença animals domèstics (Annex I) PDF

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerarem que n'acepta l'ús.

Pot canviar la configuració o obtindre més informació en aquest enllaç:

accediu ací